CHĂM SÓC DI TÍCH LỊCH SỬ

Đây là đợt sinh hoạt ngoại khóa rất có ý nghĩa, nhằm tuyên truyền cho học sinh biết được xưa kia ngay tại đây Bác Hồ và các đồng chi cán bộ cách mạng đã xây dựng và lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa